Damiheitin luvanvaraiseksi

Damiheitin on koulutusväline, jolla koulutetaan metsästyskoiria, jotka noutavat riistaa. Heittimiä on käytetty muun muassa noutajien koulutukseen jo pitkään. Aselain päivitys vuonna 2011 muutti tuon harjoitteluvälineen statuksen luvanvaraiseksi.

Helposti aseeksi

Damiheittimen siirtyminen luvanvaraisten laitteiden kuten aseet ja kaasuaseet joukkoon johtuu siitä, että se on hyvin nopeasti muutettavissa luoteja ampuvaksi laitteeksi. Sinällään ei ole kysymys pelkästään siitä että se voi väärin käytettynä olla vaarallinen, vaan juuri tuosta seikasta, että laite on helposti muunnettavissa aseeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä Suomessa laitteita omistavien on marssittava oman alueensa aselupia hallinnoivan viranomaisen puheille. Vuonna 2011 päivitetty aselaki määrittelee ampuma-aseen seuraavasti:

"Ampuma-aseella tarkoitetaan välinettä, jolla ruutikaasunpaineen, nallimassan räjähdyspaineen tai muun räjähdyspaineen avulla voidaan ampua luoteja, hauleja tai muita ammuksia taikka lamaannuttavia aineita siten, että siitä voi aiheutua vaaraa ihmiselle. Ampuma-aseeksi katsotaan myös sellainen esine, joka muistuttaa ampuma-asetta ja joka rakenteensa tai valmistusmateriaalinsa puolesta on ilman erityistietoja ja -taitoja muunnettavissa toimivaksi ampuma-aseeksi". 

Näytettävä harrastustarve ja/tai -käyttö

Damiheittimen luvan saamiseen ei tulla edellyttämään metsästysharrastusta tai aseiden hallintalupia jo entuudestaan. On selvää, että olemassa oleva metsästyskortti ja metsästysaseiden aiempi omistus ovat selkeä osoitus harrastuksesta. Henkilöt, joilla ei tätä statusta ole, ovat velvoitettuja näyttämään harrastuskäyttönsä muilla tavoilla. Tästä käytännöstä ei vielä ole kokemusta, sen verran tuoreesta asian käsittelystä on kysymys. Lupaa voi hakea yksityishenkilö tai yhdistys.

Kuva: Tommy Arfman

Yhden miehen koulutusarsenaali. Näiden kaikkien luvitukseen uppoaa euro jos toinenkin. Jos omistajalla on vielä yksi metsästysase, täyttää tilanne jo lain vaatimuksen aseiden säilytyksestä standardit täyttävässä asekaapissa. Bumper boyn säilyttäminen sellaisessa voi olla haasteellista. (Kuva: Tommy Arfman )

Laite oltava tunnistusmerkitty

Normaalisti aseissa on numerosarja, jolla laite voidaan yksilöidä. Jos omasta damiheittimestä ei tunnistenumeroa löydy, on siihen merkittävä vähintään 6-numeroinen numerosarja. Näin voidaan yhdistää laite luvan haltijaan. Laite on myös säilytettävä aselain vaatimusten mukaisesti, eli lukkojen takana. Jos haltijan asearsenaali ylittää viisi kappaletta, on kaikki laitteet säilytettävä sertifioidussa asekaapissa. Laitteiden myynti niinikään on jatkossa luvallista vain asetarvikkeita myyville liikkeille. Sama tulee koskemaan ruutipanoksia, jotka toimivat daminheiton energianlähteenä.

Bumper boy

Bumber boy on laite, joka ampuu dameja usean ruutipanoksen avulla. Laitetta ohjataan kaukosäätimellä. Myös tämä laite tulee luvanalaiseksi. Vielä on hiukan epäselvää, käsitelläänkö laitetta jokaisen ruutipanoksen laukaisevan yksikön mukaan vai yhtenä laitteena. Bumber boy oli tuntematon asehallintaviranomaiselle, mutta se tultaneen käsittelemään yhtenä yksikkönä.  Lupien tulevat kustannukset ovat niinikään vielä niin sanotusti pöydällä, mutta mahdollisesti niitä tullaan käsittelemään kaasuaseiden tapaan, jolloin lupakustannukset ovat selkeästi ampuma-aseita huokeammat.

Poliisihallinto ohjeistaa

Poliisihallinnon ampuma-asehallinto tulee ohjeistamaan paikallisviranomaisia lupien kanssa, kunhan saavat koko koulutusarsenaalin määriteltyä. Itse damiheittimen osalta asia lienee selkeä, mutta bumper boy oli hallinnolle aivan uusi tuttavuus. Eli laitteet tulisi lain mukaan olla jo luvitettu, mutta asiakokonaisuus tuntuu olevan vielä hiukan keskeneräinen. Asioista epätietoisen kannattaa olla yhteydessä oman alueensa lupaviranomaisiin, jotka neuvovat asian hoidossa. EU:n lähiaikoina valmistuva asedirektiivi tullee vaikuttamaan myös meidän ampuma-asekäytäntöömme. Tuskin vapauttanee koulutusvälineitä luvanvaraisuudesta.

Kommentoi:

Koiramme