Geenitesteille kuluttajaneuvontaa

Koirien geenitestaus on nykyään isoa bisnestä, joka luo alalle myös epäterveitä lieveilmiöitä. Laboratoriot ympäri maailman tarjoavat tänä päivänä DNA-testejä lukuisiin sairauksiin sekä muihin ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi turkin värien varmistamiseen. Kuluttajilla ja jopa eläinlääkäreillä saattaa olla vaikeuksia navigoida tämän monimutkaisen ja nopeasti muuttuvan genetiikan ja genomitutkimuksen maailmassa.

Tällä hetkellä ei ole olemassa valvontaelintä, joka asettaisi standardeja kasvavalle ja sääntelemättömälle teollisuudelle tai kieltäisi laboratorioita markkinoimasta testejä, joiden tehokkuudesta tai tarkkuudesta on vain vähän tai ei lainkaan näyttöä. Testien tarjoajilta tarvittaisiin monissa tapauksissa enemmän ja parempaa informaatiota, ja sitä pitäisi kuluttajien osata vaatia.

International Partnership for Dogs (IPFD) on luonut geenitestien arviointiprojektin tuloksena foorumin eli nettisivuston, joka auttaa arvioimaan testejä sekä neuvomaan kuluttajia. Myös Suomen Kennelliitto on mukana IPFD:ssä.

Tavoitteena on DNA-testaus vain laadukkaissa ja luotettavissa laboratorioissa, sekä se, että saatuja tietoja käytetään ja jaetaan tavalla, joka nopeuttaa tutkimusta ja antaa kuluttajille mahdollisuuden ymmärtää saatua tietoa asianmukaisen neuvonnan ja ammattilaisten tuen avulla. Näin koirankasvattajat voivat käyttää tietoja terveempien koirien aikaansaamiseksi. Sivusto tarjoaa läpinäkyvyyttä nykyisille käytännöille, se mahdollistaa testien ja testaajien kriittisen arvioinnin ja tukee siirtymistä parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen. Tämä on kuluttajille eli koiranomistajille ja -kasvattajille, eläinlääkäreille ja jalostusneuvojille valtava edistysaskel.

Projektissa on mukana joukko asiantuntijoita eri maista. Työryhmä tavallaan valvoo itse itseään, jolloin kilpailuasetelmakin vältetään.

Vaikka DNA-testit tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia jalostustyökaluna, ne tuovat mukanaan myös uusia kysymyksiä ja haasteita. Se, että geenitesti on saatavilla jotain rotua vaivaavaan sairauteen, ei automaattisesti tarkoita, että testi olisi luotettava tai että sen käyttäminen jalostuspäätösten pohjana olisi tarkoituksenmukaista.

Geenitestien ansiosta voidaan tautialleelin kantajiksi epäillyt yksilöt testata, eikä niitä tarvitse sulkea jalostuksen ulkopuolelle epävarmoin perustein. Kantajia voidaan jopa käyttää jalostukseen, jos niiden pariksi valitaan tautimutaatiosta vapaa yksilö. Tämä tietysti edellyttää, että testi on validoitu ja pitää paikkansa.

Kaikkia tarjolla olevia geenitestejä ei voi pitää luotettavina ja/tai soveltuvina käytettäviksi jalostusohjelmissa. Epätarkan tai rodulle soveltumattoman DNA-testin hyödyntäminen voi johtaa potentiaalisten jalostuseläinten epätarkoituksenmukaiseen hylkäämiseen. Tai mikä vielä pahempaa, koira voidaan virheellisesti tulkita vapaaksi tautimutaatiosta.

Geenitestauksen merkitys tulee arvioida muun muassa suhteessa toisiin sairauksiin, jotka on sisällytetty tietyn rodun jalostustavoitteisiin. Muutoin on riskinä, että keskitytään liiaksi sairauksiin, jotka ovat helppoja ”mitata” ja kirjata.

Useissa perinnöllisissä sairauksissa voivat samat tai samankaltaiset oireet olla eri mutaatioiden aiheuttamia. Toisin sanoen, yleisesti yhtenä sairautena pidetyn tilan geneettinen tausta voi olla erilainen. Mutaatiolla, joka aiheuttaa tietyn sairauden yhdessä rodussa ei välttämättä ole samaa vaikutusta toisen rodun kohdalla. On esimerkiksi mahdollista, että yhdestä PRA-mutaatiosta vapaa koira on toisen PRA-muodon kantaja tai siihen sairastunut.

Koiraa, jossa ilmenee kliinisiä oireita vakavasta sairaudesta, ei pidä käyttää jalostukseen geenitestauksen tuloksista riippumatta eli koiran kliininen terveydentila on aina merkittävämpi kuin sen geneettinen status.

Läheskään kaikki geneettisesti altistuneet koirat eivät tule edes saamaan kliinisiä oireita. Testaus ei myöskään anna tietoa koiran mahdollisesti kantamista muista geneettisistä riskitekijöistä, eikä siitä, missä määrin ympäristötekijät vaikuttavat sen fenotyyppiin.

PKU kehottaa malttiin

Melko uusi ilmiö DNA-testauksen markkinoilla ovat laboratorioiden tarjoamat multi- tai yhdistelmätestit laajalle valikoimalle mutaatioita. Useita geenitestejä erilaisille sairauksille sekä muille ominaisuuksille kootaan yhteen testipakettiin, jota tarjotaan joillekin roturyhmille tai joissain tapauksissa kaikille roduille. Täten omistaja tai kasvattaja saa tuloksen koiransa genotyypistä alkaen tusinasta aina yli sataan eri mutaatioon.

Tämä saattaa tuntua kätevältä ja kustannustehokkaalta tavalta saada mahdollisimman paljon tietoa koiran geneettisestä koostumuksesta. Näiden testien tuloksia on kuitenkin usein vaikea tulkita, ja niistä on jalostusmielessä rajallisesti hyötyä tai ne ovat jopa harhaanjohtavia.

Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellinen toimikunta (NKU/VK) suosittelee yleisesti pidättäytymään geenitestauksen käytöstä periytyvyydeltään epäselvien sairauksien kohdalla. Toimikunta on myös vastahakoinen suosittelemaan tällä hetkellä tarjolla olevien multitestien ja yhdistelmätestipakettien käyttöä. Testejä sairauksille, joihin vaikuttaa useita geenejä, tulisi käyttää ainoastaan, kun tieteellisiin julkaisuihin perustuvat todisteet osoittavat, että kyseinen mutaatio tai mutaatiot aiheuttavat merkittävän ja määritellyn tautiriskin, ja mikäli sairaus on kyseisessä rodussa kliinisesti merkityksellinen.

PKU:n tieteellinen toimikunta haluaa korostaa, että jalostusohjelman tulee perustua erilaisten terveyskysymysten yleisyyteen ja vakavuuteen, ei geenitestien saatavuuteen. Jos sairaus ei ole rodussa kliininen ongelma ja/tai tarjolla oleva DNA-testi on validoimaton tai epäluotettava, on parempi pidättäytyä koiran testauksesta, jotta vältetään riski potentiaalisten jalostuseläinten poissulkemiselta.

Koiranjalostuksessa on kyse paljon muustakin kuin vain tietyistä sairauksista, eivätkä geenitestit, vaikka niitä nykyään onkin paljon saatavilla, anna koko kuvaa aiheesta.

Lisätietoja: www.dogwellnet.com

International Partnership for Dogs (IPFD) on voittoa tavoittelematon kansainvälisen koiramaailman monipuolinen sidosryhmä, joka on rekisteröity Ruotsissa. Se aloitti toimintansa vuonna 2014. IPFD:n tehtävänä on helpottaa yhteistyötä ja resurssien jakamista parantaakseen koirarotujen ja koirien terveyttä ja hyvinvointia kaikkialla maailmassa.
 

 

Kommentoi:

Koiramme